NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

Thí sinh vui lòng xem hướng dẫn để tiến hành nhập học trực tuyến.

ĐĂNG NHẬP

HƯỚNG DẪN

1. Nếu sinh viên đã có tài khoản vui lòng đăng nhập bằng tài khoản.
2. Nếu sinh viên chưa có tài khoản vui lòng đăng nhập bằng số báo danh (cả tên đăng nhập và mật khẩu)